انواع درد و درمان آن

حسنک نه درد داشت نه بیماری جوالدوز به خودش + می‌زد و می‌نالید. (جوالدوز سوزنی ضحیم برای دوختن پالان و ...)!

*حکایت کسانی که است که برای خودشان دردسر درست کرده و بعد شکوه و ناله می‌کنند!

دردم از یار است و درمان نیز هم!

*یک مصرع فلسفی - پزشکی، حکایت کسانی که دردی برای دیگران درست می‌کنند که داروی آنرا به قیمت گزاف بفروشند!

همراه شو عزیز، کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود!

*سرودی که موقع انتخابات خیلی می‌چسبید ولی باهم باهم هم درمان نشد!

درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود!

*تبلیغ اینروزهای دولتی‌ها که بگویند اصلاح این نکبتی که درست شده از دست بشر معمولی خارج است هیچ کس نمی‌تواند این وضع را اصلاح کند پس بگذارید همین کارها را ادامه دهیم تا ببینیم چه می‌شود! شما هم فقط دعا کنید!

درد بی دوا درموووون

نفرین برخی مادران به فرزندان نق نقو که البته یک "نگیری" یواش هم آخرش می‌گویند به نحوی که بچه نفهمد اما خدا بفهمد!

و بالاخره این هم بخاطر ارادتم به حضرت حافظ و وصف حال خودم:

دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید / هیهات که درد تو ز قانون و شفا رفت

ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه / زان پیش که گویند که از دار فنا رفت

/ 4 نظر / 14 بازدید

به قول مرحوم قیصر امین پور: دردهای من جامه نیستند تا زتن درآورم، چامه و چکامه نیستند تا به رشته سخن درآورم، نعره نیستند تا زنای جان برآورم .... انحنای روح من،شانه های خسته غرور من،تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است... کتف گریه های بی بهانه ام، بازوان حس شاعرانه ام ،زخم خورده است....دردهای پوستی کجا؟درد دوستی کجا؟ البته قیصر هیچ درمانی را پیشنهاد و معرفی نمی کند!!!

به قول مرحوم قیصر امین پور: دردهای من جامه نیستند تا زتن درآورم، چامه و چکامه نیستند تا به رشته سخن درآورم، نعره نیستند تا زنای جان برآورم .... انحنای روح من،شانه های خسته غرور من،تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است... کتف گریه های بی بهانه ام، بازوان حس شاعرانه ام ،زخم خورده است....دردهای پوستی کجا؟درد دوستی کجا؟ البته قیصر هیچ درمانی را پیشنهاد و معرفی نمی کند!!!

ماشا

سلام دوست من. واتوره به روز است و منتظر دیدار عزیزت.

ماشا

سلام دوست من. واتوره به روز است و منتظر دیدار عزیزت.