در سوگ آزادی مطبوعات

ما ميخواستيم از درختها كاغذ و قلم بسازيم
بنويسيم تا بمونيم پشت سايه جون نبازيم

آينه ها اونجا نبودند كه ببينيم كه چه زشتيم
رو درخت با نوك خنجر زنده باد درخت نوشتيم

زنگ خوش صداي  تفريح واسمون زنگ خطر شد
همه ي چوباي جنگل دسته ي تيز تبر شد

.....

(شعر : یک نفر غیر از من )

/ 4 نظر / 4 بازدید
آقا دوماد

فکر ميکنم درست نيست که به بهانه برگزاری مراسم ختم برای مطبوعات اينطور بيرحمانه و با قساوت تمام از چوب بنویسید. شما طی چند اقدام جداگانه مرتکب جنایات هولناکی به شرح ذیل شده اید: ۱ - تصميم تبديل درخت ها به کاغذ و قلم ۲ - نوشتن روی درخت آن هم با نوک خنجر (الهی روی فرق سر من بنویسی اما روی درخت نه) ۳ - تبديل چوب های جنگل به دسته تبر اميدوارم خير نبينی یکی از بازيگران تئاتر (چوب و احساس)

اسپايدرمرد

اين شعر رو يکی غير از من و تو گفته.. شديم سه نفر..

مريم

همه ساکت باشند. هیچ کس از جایش تکان نخورد. قلم ها بالا. ساکت خانم! گفتم کسی چیزی نگوید. (صدای انفجار) مگر نگفتم کسی تکان نخورد. همه ساکت. کاوه تو هم! بله داشتم می گفتم اینجا همه دارند از دموکراسی خفه می شوند! (صدای کف و سوت)